آشنایی با استاندارد  ISO21500

آشنایی با استاندارد  ISO21500

آشنایی با استاندارد  ISO21500

(آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی

مفاهیم مدیریت پروژه

فرایندهای مدیریت پروژه

مدیریت یکپارچگی

مدیریت ذینفعان

مدیریت محدوده

مدیریت منابع

مدیریت زمان

مدیریت هزینه

مدیریت ریسک

مدیریت کیفیت

مدیریت تدارکات

مدیریت ارتباطات

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: