آمادگی آزمون  PMI-SP

آمادگی آزمون  PMI-SP

اين دوره با تمركز برروي حوزه مديريت زمان و استاندارد مديريت زمانبندي ارائه نكات مهم همه فرايند هاي آن به همراه تست زني مي باشد.

(آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی


معرفی


•تعريف فعاليت به همراه رابطه بين مديريت زمان وساختار شكست كار
•توالي فعاليت به همراه محدوده ، فرض ، وابستگي و انواع شبكه فعاليت
•براورد منابع مورد نياز هر فعاليت به همراه رابطه بين مديريت زمان و منابع انساني
•براورد زمان هر فعاليت به همراه رابطه بين مديريت زمان با هزينه و ريسك
•تهيه برنامه زمانبندي
•كنترل زمانبندي به همراه انواع گزارشات مديريت پروژه
•آزمون نهايي ۱۷۵ تست به همراه جواب و رفع اشكال
نكته : اين سيلابس بصورتي طراحي شده است كه ۵ ماژول امتحان را پوشش خواهد داد.

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: