Mobile menu
چهارشنبه, 19 مرداد 1390 ساعت 14:41

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2008

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
دانش مدیریت پروژه که نزدیک به نیم قرن از تکوین و بکارگیری آن سپری شده، تبدیل به یکی از ضروریات انجام پیروزمندانه پروژه ها در تمامی انواع آن گشته است. مدیریت پروژه به دانش و هنری تبدیل گردیده که علاوه بر پاسخگویی به اهداف برنامه، طرح و پروژه، از راه بهینه سازی مدت زمان، هزینه اجرا و کیفیت نتایج پیش بینی شده یا مورد انتظار آنها و تسهیل روند اجرای پروژه، انتظارات تمامی عوامل درگیر را برآورد می سازد. مواجه شدن پروژه با مشکلات گوناگون دلایل متعددی دارد ولی قطعا دو عامل عدم استفاده از ابزارهای دانش مدیریت پروژه و بهره گیری از متخصصان و کارشناسان زبده و آموزش دیده از عوامل مهم ضعف یا ناکامی پروژه ها به شمار می آیند. با رشد و گسترش اجرای پروژه های مختلف در کشور، توجه و رویکرد جامعه مهندسی ک شور به علم مدیریت پروژه و کاربردهای آن روز به روز تعداد دارندگان گواهی نامه "مدیریت پروژه حرفه ای PMP" از موسسه PMI در دنیا افزوده می گردد.جزئیات محتوای دوره مدیریت پروژه  بر اساس استاندارد PMBOK

1. معرفي مديريت پروژه و استاندارد PMBOK
معرفي مشخصات پروژه، اشتراكات و تفاوتهاي پروژه و توليد ، تعريف مديريت پروژه، فرآيندهاي مديريت پروژه ، اركان يك سيستم مديريت پروژه

2. مراحل و فرآيندهاي مديريت پروژه
فرآيند مديريت پروژه ، چرخه عمر پروژه و مديريت پروژه PMBOK 2008

3. مديريت محدوده پروژه - Project Scope Management
با اجراي اين فرايندها يقين مي‌شود تمام كارهاي تعيين شده، (نه كم‌تر، نه‌بيش‌تر، نه غير از آن) اجرا شده است:
رسميت دادن به پروژه يا بخشي از آن  
برنامه ريزي براي اجراي دستور كار: تهيه يك برنامه مكتوب به‏عنوان شالوده‌ گامهاي بعدي
تشريح دستور كار: تقسيم پروژه به اجزاي كوچك قابل اجرا
تطبيق دستوركار با قرارداد: رسميت بخشيدن به پذيرش پروژه
كنترل تغييرات دستور كار: كنترل تغييراتي كه در حين اجراي پروژه لازم مي‏آيد

4. مديريت زمان پروژه - Project Time Management
با اجراي اين فرايندها اطمينان حاصل مي‏شود كه پروژه در سررسيد مقرر به پايان مي‏رسد.
تعريف فعاليتها: تعيين يكايك فعاليتهايي كه از جمع آنها دستور كار پروژه اجرا مي‏شود
رده‏بندي فعاليتها: بازشناسي و ثبت وابستگي‏هاي متقابل فعاليتها
برآورد زمان هر فعاليت: تعيين زمان لازم براي اجراي هريك از فعاليتها
تهيه برنامه‏ي زمان‏بندي: رده‏بندي فعاليتها و تحليل زمان اجرا و منابع لازم براي انجام هريك از آنها
كنترل برنامه‏ زمان‏بندي: مديريت تغييراتي كه ممكن است در برنامه زمان‏بندي پديد آيد

5. مديريت هزينه پروژه - Project Cost Management

با اجراي اين فرايندها اطمينان حاصل مي‏شود كه پروژه در چارچوب بودجه پيش‏بيني شده به‏پايان مي‏رسد:
برنامه ريزي منابع: تعيين منابع (انساني، مواد، تجهيزات) لازم براي اجراي پروژه در چارچوب زمان تعيين‌شده
برآورد هزينه: تعيين اينكه تأمين هريك از منابع فوق حدوداً چقدر خرج برمي‏دارد
بودجه‏ بندي هزينه‏ها: تعيين بودجه‏ لازم براي تأمين هزينه‏هاي فوق
كنترل هزينه‏ها: كنترل تغييرات پديد آمده در بودجه پروژه

6. مديريت كيفيت پروژه - Project Quality Management
با اجراي اين فرايندها يقين مي‏شود اجراي پروژه با مشخصات ازپيش‏تعيين‏شده مطابقت دارد:
برنامه ريزي كيفيت: تعيين استانداردهاي مربوط به پروژه و شيوه رعايت آنها
تضمين كيفيت: ارزيابي مستمر نتايج كلي پروژه براي كسب اطمينان از رعايت استانداردهاي مذكور
كنترل كيفيت: نظارت بر پروژه از نظر تطبيق با استانداردهاي مربوط و يافتن راهي براي پيرايش ناسازگاري‌ها


7. مديريت تداركات پروژه - Project Procurement Management

مديريت تداركات پروژه يعني تأمين كالاها و خدمات مورد نياز (از بيرون سازمان) براي اجراي دستور پروژه و شامل  فرايندهاي زير است:
برنامه‏ريزي تداركات:‌ تعيين اينكه چه كالا يا خدماتي،‌چه‏وقت بايد تأمين شود
برنامه‏ريزي براي مناقصات (و استعلام‌ها): مستندسازي مشخصات كالاها و تعيين منابع تأمين بالقوه
برگزاري مناقصات: دريافت پيشنهادها
گزينش برنده: تعيين مناسب‏ترين فروشنده يا پيمانكار (نه لزوماً صاحب ارزان‌ترين پيشنهاد)
راهبري قرارداد: مديريت روابط با فروشنده يا پيمانكار
پايان دادن به قرارداد شامل روزآمد كردن و نگاه‌داري سوابق و مدارك براي استفاده‌هاي بعدي

8. مديريت منابع انساني پروژه - Project Human Resource Management

اجراي اين فرايندها اطمينان مي‌آورد كه از تمام هموندان (افرادي كه به‏نحوي در اجراي پروژه دخيلند) به بهترين وجه استفاده مي‏شود:
سازمان‏دهي: تعيين چارچوب مسئوليتها،‌ اختيارات، ‌و ارتباطات بين هموندان پروژه
جذب نيرو: استخدام و به‏كارگماري افراد لازم
تيم‌سازي: تشكيل گروه‏هاي مهارتي كوچك و بزرگ براي اجراي پروژه و رهبري آنها

9. مديريت ارتباطات پروژه - Project Communications Management

اجراي اين فرايندها يقين مي‌آورد كه اطلاعات پروژه،‌ به‏هنگام و به‏‏شيوه‏اي مناسب،‌ توليد، گردآوري،‌ پخش، نگهداري،‌ و رده‏بندي مي‏شود:
برنامه‏ريزي ارتباطات: تعيين نيازهاي اطلاعاتي هموندان: كي؟ ‌چه‏اطلاعاتي را؟ كي؟ چگونه؟ دريافت خواهد كرد
پخش اطلاعات:‌ اجراي برنامه‏ مديريت ارتباطات
گزارشهاي عملكرد: گردآوري و پخش اطلاعات مربوط به عملكرد پروژه (وضع كنوني،‌ پيش‌بيني‌ها)
مستندسازي: ثبت سوابق تمام يا هربخشي از پروژه براي تحويل به كارفرما و استفاده آتي

10. مديريت ريسك پروژه - Project Risk Management

تحليل سيستماتيك ريسكهاي پروژه و واكنش مناسب به آنها:
برنامه‏ريزي مديريت ريسك: تعيين شيوه‏ برخورد با رويدادها و برنامه‏‏‏ريزي براي اجراي آنها
بازشناسي ريسك: تعيين ريسكهاي پروژه و مستندسازي ويژگيهاي هركدام
تحليل كيفي ريسك: دسته‏بندي و تعيين شدت پيامد هريك از ريسكها در صورت وقوع
تحليل كمي ريسك: اندازه‏گيري احتمال وقوع و پيامد ريسكها بر پروژه
برنامه‏ريزي براي واكنش به‏ريسك: طراحي روشهايي براي افزايش فرصتها و كاهش تهديدها
كنترل ريسك: پاييدن ريسكهاي مانده،‌ شناخت ريسك جديد،‌ اجراي برنامه كاهش ريسك،‌ و ارزيابي نتايج در حين اجرا


11. مديريت يكپارچگي پروژه  - Project Integration Management

شامل فرايندهاي زير است و اجراي آنها سبب همسازي، يك‌پارچگي و هماهنگي اجزاي گوناگون پروژه مي‏شود:
تدوين فرمان (منشور) پروژه: آغاز رسمي پروژه يا بخشي از آن
تدوين گزاره مقدماتي پروژه: شرح مقدماتي و توصيفي دستوركار پروژه
تدوين برنامه (جامع) پروژه: تلفيق برنامه‏هاي گوناگون براي به‏دست آوردن يك برنامه مدون، جامع، و سازگار
هدايت و اجراي برنامه‏: اجراي برنامه‏ي مزبور
كنترل همساز تعييرات:كنترل تغييراتي كه حين اجراي پروژه پيش ‏مي‏آيد به‏شيوه‏اي سازگار و همساز
بستن پروژه: به پايان بردن تمام كارهاي پروژه در تمام فرايندهاي مديريت و ختم رسمي پروژه


خواندن 7637 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 25 تیر 1393 ساعت 16:16

جوملا فارسی