Mobile menu
شنبه, 08 خرداد 1395 ساعت 11:22

مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK (پيش نياز آزمون PMP)

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

{tab اطلاعات دوره }

براي مديريت موفق هر پروژه و رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده براي پروژه، سازمان‌ نياز به مديران و كارشناسان با شايستگي‌هايي همچون توان بالا در رهبري،‌ مديريت تيم پروژه، مديريت پيمانكاران و كارفرما ، همکاري، قدرت گزارش‌گيري و گزارش‌دهي دارند. از اين‌رو و براي درک بهتر مفاهيم، ابزار و روش‌ها مربوط به مديريت پروژه‌ها انستيتو مديريت ‌پروژه آمريکا، PMI، به‌خوبي مديريت‌پروژه را در ده بخش جداگانه تحليل و معرفي‌کرده ‌است.

 

اين ده بخش بر اساس استاندارد Project Management Body Of Knowledge که به‌اختصار با نام PMBOK شناخته ‌مي‌شود، مي‌باشد. در این دوره شرکت کنندگان ضمن تسلط بر بخشهای مختلف استاندارد با نحوه کاربست این ده حوزه در پروژه ها آشنا می شوند.


مخاطبان دوره:
•    مدير عامل سازمان،  مديران پروژه ها و برنامه ها
•    مديران و کارشناسان ارشد برنامه ريزي وکنترل پروژه

هدف دوره :
در این کارگاه آموزشی افراد شرکت کننده با رویکرد استاندارد مدیریت پروژه PMBOK® در انجام پروژه ها آشنا می شوند. هدف اصلی این دوره آموزشی ایجاد انگیزه و جلب توجه مستمعین به پیگیری شناسایی بیشتر دانش مدیریت پروژه و کاربرد آن می باشد همچنین افراد شرکت کننده پس از مرور سرفصل های استاندارد میتوانند پروژه های آتی خود را  با در نظر گرفتن این رویکرد برنامه ریزی و اجرا نمایند.


سرفصل های دوره :


1. معرفي مديريت پروژه و استاندارد PMBOK
    معرفي مشخصات پروژه، اشتراكات و تفاوتهاي پروژه و توليد ، تعريف مديريت پروژه، فرآيندهاي مديريت پروژه ، اركان  يك سيستم مديريت پروژه

2. مراحل و فرآيندهاي مديريت پروژه
     فرآيند مديريت پروژه ، چرخه عمر پروژه و مديريت پروژه  بر اساس ویرایش پنجم PMBOK

3. مديريت محدوده پروژه - Project Scope Management
     با اجراي اين فرايندها اطمینان مي‌شود تمام كارهاي تعيين شده، (نه كم‌تر، نه‌بيش‌تر، نه غير از آن) اجرا شده است:
•    رسميت دادن به پروژه يا بخشي از آن  
•    برنامه ريزي براي اجراي دستور كار: تهيه يك برنامه مكتوب به‏عنوان شالوده‌ گامهاي بعدي
•    تشريح دستور كار: تقسيم پروژه به اجزاي كوچك قابل اجرا
•    تطبيق دستوركار با قرارداد: رسميت بخشيدن به پذيرش پروژه
•    كنترل تغييرات دستور كار: كنترل تغييراتي كه در حين اجراي پروژه لازم مي‏آيد

4. مديريت زمان پروژه - Project Time Management
     با اجراي اين فرايندها اطمينان حاصل مي‏شود كه پروژه در سررسيد مقرر به پايان مي‏رسد.
•    تعريف فعاليتها: تعيين يكايك فعاليتهايي كه از جمع آنها دستور كار پروژه اجرا مي‏شود
•    رده‏بندي فعاليتها: بازشناسي و ثبت وابستگي‏هاي متقابل فعاليتها
•    برآورد زمان هر فعاليت: تعيين زمان لازم براي اجراي هريك از فعاليتها
•    تهيه برنامه‏ي زمان‏بندي: رده‏بندي فعاليتها و تحليل زمان اجرا و منابع لازم براي انجام هريك از آنها
•    كنترل برنامه‏ زمان‏بندي: مديريت تغييراتي كه ممكن است در برنامه زمان‏بندي پديد آيد

5. مديريت هزينه پروژه - Project Cost Management
     با اجراي اين فرايندها اطمينان حاصل مي‏شود كه پروژه در چارچوب بودجه پيش‏بيني شده به‏پايان مي‏رسد:
•     برنامه ريزي منابع: تعيين منابع (انساني، مواد، تجهيزات) لازم براي اجراي پروژه در چارچوب زمان تعيين‌شده
•     برآورد هزينه: تعيين اينكه تأمين هريك از منابع فوق حدوداً چقدر خرج برمي‏دارد
•     بودجه‏بندي هزينه‏ها: تعيين بودجه‏ لازم براي تأمين هزينه‏هاي فوق
•     كنترل هزينه‏ ها: كنترل تغييرات پديد آمده در بودجه پروژه 


6. مديريت كيفيت پروژه - Project Quality Management
     با اجراي اين فرايندها يقين مي‏شود اجراي پروژه با مشخصات کیفی ازپيش‏تعيين‏شده مطابقت دارد:
•    برنامه ريزي كيفيت: تعيين استانداردهاي مربوط به پروژه و شيوه رعايت آنها
•    تضمين كيفيت: ارزيابي مستمر نتايج كلي پروژه براي كسب اطمينان از رعايت استانداردهاي مذكور
•    كنترل كيفيت: نظارت بر پروژه از نظر تطبيق با استانداردهاي مربوط و يافتن راهي براي پيرايش ناسازگاري‌ها

7. مديريت تداركات پروژه - Project Procurement Management
   مديريت تداركات پروژه يعني تأمين كالاها و خدمات مورد نياز (از بيرون سازمان) براي اجراي دستور پروژه و شامل  فرايندهاي زير است:
•    برنامه‏ريزي تداركات:‌ تعيين اينكه چه كالا يا خدماتي،‌چه‏وقت بايد تأمين شود
•    برنامه‏ريزي براي مناقصات (و استعلام‌ها): مستندسازي مشخصات كالاها و تعيين منابع تأمين بالقوه
•    برگزاري مناقصات: دريافت پيشنهادها
•    گزينش برنده: تعيين مناسب‏ترين فروشنده يا پيمانكار (نه لزوماً صاحب ارزان‌ترين پيشنهاد)
•    کنترل  قرارداد: مديريت روابط با فروشنده يا پيمانكار
•    پايان دادن به قرارداد شامل روزآمد كردن و نگاه‌داري سوابق و مدارك براي استفاده‌هاي بعدي

8. مديريت منابع انساني پروژه - Project Human Resource Management
    اجراي اين فرايندها اطمينان مي‌آورد كه از تمام هموندان (افرادي كه به‏نحوي در اجراي پروژه دخيلند) به بهترين وجه استفاده مي‏شود:
•    سازمان‏دهي: تعيين چارچوب مسئوليتها،‌ اختيارات، ‌و ارتباطات بين هموندان پروژه
•    جذب نيرو: استخدام و به‏كارگماري افراد لازم
•    تيم‌سازي: تشكيل گروه‏هاي مهارتي كوچك و بزرگ براي اجراي پروژه و رهبري آنها

9. مديريت ارتباطات پروژه - Project Communications Management
   اجراي اين فرايندها اطمینان مي‌آورد كه اطلاعات پروژه،‌ به‏هنگام و به‏‏شيوه‏اي مناسب،‌ توليد، گردآوري،‌ پخش، نگهداري،‌ و رده‏بندي مي‏شود:
•    برنامه‏ريزي ارتباطات: تعيين نيازهاي اطلاعاتي هموندان: كي؟ ‌چه‏اطلاعاتي را؟ كي؟ چگونه؟ دريافت خواهد كرد
•    پخش اطلاعات:‌ اجراي برنامه‏ مديريت ارتباطات
•    گزارشهاي عملكرد: گردآوري و پخش اطلاعات مربوط به عملكرد پروژه (وضع كنوني،‌ پيش‌بيني‌ها)
•    مستندسازي: ثبت سوابق تمام يا هربخشي از پروژه براي تحويل به كارفرما و استفاده آتي

10. مديريت ريسك پروژه - Project Risk Management
       مشتمل بر شناسایی وتحليل سيستماتيك ريسكهاي پروژه و واكنش مناسب به آنها به شرح زیر می باشد:
•    برنامه‏ريزي مديريت ريسك: تعيين شيوه‏ برخورد با رويدادها و برنامه‏‏‏ريزي براي اجراي آنها
•    بازشناسي ريسك: تعيين ريسكهاي پروژه و مستندسازي ويژگيهاي هركدام
•    تحليل كيفي ريسك: دسته‏بندي و تعيين شدت پيامد هريك از ريسكها در صورت وقوع
•    تحليل كمي ريسك: اندازه‏گيري احتمال وقوع و پيامد ريسكها بر پروژه
•    برنامه‏ريزي براي واكنش به‏ريسك: طراحي روشهايي براي افزايش فرصتها و كاهش تهديدها
•    كنترل ريسك: پاييدن ريسكهاي مانده،‌ شناخت ريسك جديد،‌ اجراي برنامه كاهش ريسك،‌ و ارزيابي نتايج در حين اجرا

11. مديريت ذینفعان پروژه  - Project Stakeholder Management
    شامل فرايندهاي زير است و اجراي آنها سبب شناسایی تحلیل و مدیریت ذینفعان گوناگون پروژه مي‏شود:
•    شناسایی ذینفعان پروژه
•    برنامه ریزی ذینفعان پروژه
•    مدیریت تعاملات ذینفعان پروژه
•    کنترل تعاملات ذینفعان پروژه

12. مديريت يكپارچگي پروژه  - Project Integration Management
    شامل فرايندهاي زير است و اجراي آنها سبب همسازي، يكپارچگي و هماهنگي اجزاي گوناگون پروژه مي‏شود:
•    تدوين فرمان (منشور) پروژه: آغاز رسمي پروژه يا بخشي از آن
•    تدوين گزاره مقدماتي پروژه: شرح مقدماتي و توصيفي دستوركار پروژه
•    تدوين برنامه (جامع) پروژه: تلفيق برنامه‏ هاي گوناگون براي به‏دست آوردن يك برنامه مدون، جامع، و سازگار
•    هدايت و اجراي برنامه‏: اجراي برنامه‏ي مزبور

ویژگیهای دوره:
•    منطبق بودن دوره با استاندارد PMBOK(ویرایش پنجم)
•    به روز بودن مطالب
•    اداره کلاس در فضای جذاب و مشارکتی
•    قابلیت تعمیم مطالب در تمامی انواع پروژه

 


زمان و هزینه


7روز کامل-  56ساعت

27 الی 29  بهمن  و 5 و 6 و 12 و 13 اسفند ماه - ساعت 8:30 تا 17

سرمایه گذاری برای دوره:   13,500,000

ارائه مدرک مورد تائید PMI  به ارزش 56PDU

 

سابقه دوره

خواندن 4898 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 28 بهمن 1395 ساعت 10:02

جوملا فارسی