استاندارد تحلیل کسب و کار

استاندارد تحلیل کسب و کار

استاندارد تحلیل کسب و کار

(آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی

 

معرفی


– Need Assessment (ارزیابی نیاز ها)
تعریف نیاز کسب و کار
تعیین توجیه پذیری راه حل ها
توسعه اهداف پروژه
شناسایی ذینفعان
تعیین ارزش های ذینفعان
– Planning (برنامه ریزی)
تعیین چارچوب پروژه
برنامه ریزی پیگیری الزامات
برنامه ریزی مدیریت الزامات
برنامه ریزی کنترل تغییرات الزامات
برنامه ریزی کنترل مدارک
تعریف خروجیهای مورد انتظار پروژه
– Analysis (تحلیل)
استخراج الزامات
تحلیل ، شکست و وضوح تدریجی الزامات
ارزیابی تواناییها و سناریوهای مختلف محصول
تخصیص الزامات
تایید نهایی الزامات
نوشتن مشخصات الزامات
کفایت الزامات
– Traceability & Monitoring (پیگیری و پایش)
پیگیری الزامات
پایش وضعیت الزامات
بروز آوری آخرین وضعیت الزامات
گزارش آخرین وضعیت الزامات
مدیریت تغییرات الزامات
– Evaluation Solution (ارزیابی راه حل ها)
تایید نتایج تست ها
تحلیل شکاف بین راه حل ها
تایید نهایی راه حل بهینه
ارزیابی نتایج راه حل

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: