تشخيص صلاحيت پيمانكاران و تأمين كنندگان پروژه ها

تشخيص صلاحيت پيمانكاران و تأمين كنندگان پروژه ها

تشخيص صلاحيت پيمانكاران و تأمين كنندگان پروژه ها

(آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی

 

معرفی

مطالعات اقتصادي سرمايه گذاري
الف- ارزيابي پيمانكاران و تامين كنندگان مطابق با آيين نامه تشخيص صلاحيت
بررسي آيين نامه ارزيابي كيفي پيمانكاران مصوب هيات وزيران
ارزيابي مدارك ثبتي ( اساسنامه ، روزنامه رسمي، آگهي تغييرات)
ارزيابي تركيب سهامداري ، اعضاي هيات مديره و اعضاي صاحب امضا
شناسه ملي و شماره اقتصادي
ارزيابي رتبه پيمانكاري و ظرفيت مجاز كاري بر اساس نصاب معاملات
ارزيابي دانش و تجربه
ارزيابي حسن سابقه در كارهاي قبلي
ارزيابي توان مالي
ارزيابي توان فني و برنامه ريزي
ارزيابي توان تجهيزاتي
ارزيابي تجربه در زمينه تامين كالا
ارزيابي توان طراحي و مهندسي
ارزيابي توان مديريتي
ارزيابي شراكت تجاري مشاركت پيمانكاري
ارزيابي شكلي مستندات دريافتي
روش امتيازدهي به نتايج ارزيابي
ب- ارزيابي نظام هاي مديريت كيفيت تامين كنندگان و پيمانكاران
سازماندهي و راهبري
توان مديريت پروژهمديريت كيفيت
مديريت طراحي
مديريت خريد و تداركات، مديريت ساخت
مديريت منابع توليد، مديريت تحويل و پشتيباني

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: