دوره آموزشی قانون برگزاری مناقصات

دوره آموزشی قانون برگزاری مناقصات

از مهمترين اهداف و ويژگيهاي قانون برگزاري مناقصات مي توان به موارد زیر اشاره‌کرد:
(آموزش های عمومی) / مباحث حقوقی ، قراردادی و نظام فنی و اجرایی

معرفی


•رویه‌ سازی و تفكيك ارزيابي كيفي از ارزيابي فني،
•برابری اطلاعاتی و اطلاع‌رساني عمومي،
•توجه به محتواي قيمت پيشنهادي،
•رسميت يافتن كميته فني- بازگانی و اختیارات آن،
•رفع اشكال جدي مقررات قبلي مبني بر اختيار كارفرما (مناقصه گزار) در رد همه يا هر يك از پيشنهادها.
اما همچنان كارفرمايان، پيمانكاران و مشاوران، پرسشهاي مهم و اساسی درباره‌ی روش شناسايي داوطلبان (فراخوان)، انواع ارزيابي‌های داوطلبان و پیشنهادهای آنان، گزينش بهترین پیشنهاد و انعقاد قرارداد با برنده مطرح می‌‌کنند.
البته استفاده‌ی کامل از همه‌ی دستاوردها و نكات مثبت قانون برگزاري مناقصات و اسناد مكمل آن در گروی پاسخ به همین پرسشها
است،
جزئيات محتواي طراحی مفهومی و معرفی ساختارPMIS
مبانی و اصول مناقصه
مهمترین مقررات معاملات دولتی و جايگاه مناقصه در معاملات.
تعريف، الزامات و معاني كيفيت در مناقصات.
مبناي فني مناقصه و تأمين صرفه و صلاح مناقصه‌گزار.
نظام فني و اجرايي کشور و ارتباط آن با «قانون برگزاري مناقصات،

قوانين و مقررات مناقصات
سابقه‌ي «قانون برگزاري مناقصات» از آغاز تا کنون،
بررسي نقاط قوت و ضعف «قانون برگزاري مناقصات»،
ایرادات و اصلاحات متن ابلاغ‌شده‌ي قانون،
برگزاري مناقصات در آيين‌نامه‌هاي جاري کشور،
فنون و روشهاي اجرايي
ارزيابي کيفي و ارجاع کار در الگوهاي جهاني و انتخاب بر اساس معيارهاي ترکيبي و تکنيکهاي آن.
تکنیکها و مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و ارزيابي فني پيشنهادها، مراحل و تكنيكها.
ارزيابي شكلي و انواع تضمينات.
کمترین قيمت متناسب، قيمت مناسب و قيمت كامل.
جايگاهها و حقوق طرفین
كميسيون مناقصه و كميته‌ي فني و بازرگاني.
كارگروه تدوين اسناد و مراحل تهيه، تدوين و توزيع اسناد مناقصه.
ظرايف و خطاهاي آيين‌نامه‌هاي اجرايي و ارجاع كار و انتخاب مشاوران.
جلسات، صورتجلسات برگزاري مناقصات.
شكايات و رسيدگي به شكايات. (اختيارات قانوني مناقصه‌گزار و پاسخگويي به دستگاههاي نظارتي)

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: