دوره مدیریت ارتباطات و ذینفنعان

دوره مدیریت ارتباطات و ذینفنعان

دوره مدیریت ارتباطات و ذینفنعان

(آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه

معرفی

آشنایی با مفاهیم بنیادین ارتباطات انسانی و سازمانی

اهمیت ارتباطات در پروژه ها

تعریف ذینفعان، نحوه شناسایی و طبقه بندی ایشان در پروژه ها

تشریح فرآیندهای مدیریت ارتباطات و ذینفعان بر اساس استاندارد PMBOK

سرفصل

مخاطبین

ثبت نام آنلاین

مدیا

دانلود

0 دیدگاه