مهندس مجتبی اسدی

مهندس مجتبی اسدی

فوق لیسانس مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۷۹

لیسانس مهندسی صنایع تولید صنعتی دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۷۶

مدیرعامل گروه پژوهشی صنعتی آریانا از سال ۱۳۸۷ تا کنون

عضو هیات مدیره انجمن مشاوره مدیریت ایران ۱۳۸۹- ۱۳۹۱

عضو هیات مدیره موسسه مدیریت پروژه آریانا از سال ۱۳۸۴ تا کنون

مشاور مدیریت حرفه اي(CMC) با گواهینامه رسمی از شوراي بین المللی موسسات مشاوره مدیریت

ممیز بین المللی مشاوران مدیریت مورد تایید شوراي بین المللی موسسات مشاوره مدیریت

طراحی متدولوژي تدوین مقالات تجارب مدیریتی و آموزش آن به بیش از ۲۵۰ نفر

راهبري نگارش بیش از ۵۰ مقاله مطالعه موردي

عضو شوراي سیاست گذاري کنفرانس بین المللی مدیریت ) ۱۳ سال(

مدیر و طراح کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه ) ۱۱ سال(

ترجمه کتاب نظام هاي کنترل و سنجش عملکرد براي اجراي استراتژي ۱۳۸۵

ترجمه کتاب ایده عالی مستدام ۱۳۹۲

ترجمه کتاب حفظ کارکنان

ویراستار علمی کتاب مدیریت استراتژیک بازاریابی ۱۳۸۹

ویراستار علمی کتاب مدیریت بازار براي بخش عمومی

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: