پیاده سازی نظام مدیریت پروژه PMBOK

پیاده سازی نظام مدیریت پروژه PMBOK

دوره کاربردی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

(آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار


معرفی

مقدمه و تشکیل تیم های کاری،پیاده سازی فرایندهای آغازین پروژه،کارگاه تهیه چرخه عمر پروژه
کارگاه تهیه منشور پروژه،کارگاه شناسایی ذینفعان پروژه،پیاده سازی فرایندهای برنامه ریزی پروژه
کارگاه جمع آوری الزامات و اولویت بندی آن ها،کارگاه تهیه بیانیه محدوده پروژه (PSS)
کارگاه تهیه WBS،کارگاه تهیه واژه نامه WBS (WBS Dictionary)،کارگاه تعریف فعالیت های پروژه
کارگاه تهیه لیست منابع هر فعالیت،کارگاه تهیه برنامه زمانبندی پروژه،کارگاه تهیه بودجه پروژه
کارگاه تهیه برنامه مدیریت کیفیت پروژه
کارگاه تهیه برنامه مدیریت منابع انسانی پروژه (تعیین ساختار سازمانی، ماتریس RAM)
کارگاه تهیه برنامه مدیریت ذینفعان،کارگاه تهیه برنامه مدیریت ارتباطات پروژه
کارگاه تهیه برنامه مدیریت ریسک پروژه،کارگاه شناسایی ریسک های پروژه
کارگاه تحلیل کیفی ریسک ها،کارگاه تهیه برنامه پاسخ به ریسک ها
کارگاه تهیه برنامه تدارکات پروژه،پیاده سازی فرایندهای اجرایی پروژه
کارگاه تهیه Issue Log پروژه،پیاده سازی فرایندهای پایش و کنترل پروژه
کارگاه تهیه گزارش ارزش کسب شده،کارگاه تهیه فرمت گزارش عملکرد پروژه
پیاده سازی فرایندهای اختتام پروژه،کارگاه تهیه فرم خاتمه پروژه

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه