کاربرد Microsoft Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه

کاربرد Microsoft Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه

کاربرد Microsoft Excel در برنامه ریزی و کنترل پروژه

(آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار

 

معرفی

سرفصل

به کارگیری ابزارها، نمودارها و توابع نرم افزار MS Excel جهت برنامه ریزی، کنترل و گزارش گیری پروژه ها به همراه بررسی چند

سناریوی کاربردی از مسائل واقعی پروژه ها در این نرم افزار

ایجاد ساختار کنترل فاز خرید پروژه

ایجاد ساختار کنترل فاز مهندسی (کنترل مدارک) پروژه

ایجاد WBS و محاسبات پیشرفت پروژه

مقایسه لیست های مختلف در پروژه

ایجاد S Curve پروژه

ایجاد هیستوگرام منابع پروژه

مدیریت ریسک پروژه

ارزیابی پروژه با استفاده از محاسبات Earned Value) EVM)

ایجاد گزارشات مدیریتی از پیشرفت پروژه (Progress Report)

ایجاد داشبورد از وضعیت پروژه

بررسی برخی از مسائل پیش روی کارشناسان برنامه ریزی پروژه مدیریت هزینه

مخاطبین

ثبت نام آنلاین

مدیا

دانلود

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: