کارگاه تدوین ساختار شکست کار (WBS)

کارگاه تدوین ساختار شکست کار (WBS)

کارگاه تدوین ساختار شکست کار (WBS)

(آموزش های عمومی) / مدیریت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار

چرا تهیه ساختار شکست کار لازم است؟

تعریف ساختار شکست کار

مزایای ساختار شکست کار

انواع ساختار شکست کار

مراحل تدوین ساختار شکست کار

واژه نامه ساختار شکست کار (WBS Dictionary)

نحوه نمایش ساختار شکست کار

آشنایی با FWBS, PWBS, RWBS

تهیه فهرست فعالیتهای پروژه از ساختار شکست کار

ساختار شکست کار و نرم افزارهای کنترل پروژه

همراه با کارگاههای عملی و نمونه های واقعی

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: