Mobile menu
دوشنبه, 01 دی 1393 ساعت 15:15

عوامل مهم در مهارت جذب سرمایه گذار

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

عوامل مهم در مهارت جذب سرمایه گذار
چكيده
مهارت یعنی توانایی بکار گرفتن دانش در عمل؛ برای سرمایه گذاری در طرحهای جدید و تصمیم گیری در این مورد نیاز به برخورداری از مهارتهایی است که خواستگاه اصلی آنها علم و دانش گروه پیشنهاد دهنده طرح از زوایای مختلف آن می باشد. برای دستیابی به این زوایای مختلف و تصمیم گیری در این حوزه الگوهای مختلفی نظیر مطالعات امکانپذيري و طرحهای تجاری طراحی شده اند که سابقه اي طولاني در مباحث مديريتي دارند اما اطلاعات موجود در اين نوع گزارشات تنها برخي جنبه هاي مهم طرح را بررسي نموده و جنبه هایی مثل  خواسته ها،‌ اهداف و استراتژيهاي تصميم گيران اصلي را در نظر نمی گیرند. در این راستا هدفگذاری تحقیق شناسایی دیگر عوامل تعیین کننده در تصمیم به رد یا قبول یک طرح جدید سرمایه گذاری میباشد. در عمل با در نظر گرفتن خروجی الگوهای موجود بعنوان ورودی، عوامل و شاخصهای شناسایی شده دیگر که به جنبه های مختلف کسب و کار توجه می کنند (مدیریتی، بازاری، فنی و مالی) محاسبه یا ارزشیابی شده و نتیجتا در راستای ارزیابی، رد یا قبول طرحهای تولیدی و خدماتی استفاده خواهند شد.

كلمات كليدي
جذب سرمايه، امکانسنجي، سرمايه گذاري،‌ تجاري سازي، توجيه اقتصادي، بازاريابي

1- مقدمه
همانطور که ميدانيم خلاقيت عبارتست از پيدايي و توليد يک انديشه و فکر نو، در حالي که نوآوري عملي ساختن آن انديشه و فکر است. از خلاقيت تا نوآوري غالبا راهي طولاني در پيش است،‌گاهي ايده و انديشه نو از ذهن فرد مي‌تراود و در سالهاي بعد آن انديشه نو بوسيله فردي ديگر بصورت نوآوري در محصول يا خدمتي متجلي مي‌شود . آنچه که در اين مقاله مد نظر اصلي نويسنده ميباشد در واقع عبارتست از مهارتهاي لازم در جذب سرمايه‌گذار براي سرمايه گذاري در اجراي طرحهاي توليدي يا خدماتي. اين مهارتها بخصوص در چگونگي تبديل ايده هاي خلاق به نوآوري براي کارآفرينان ميتواند کاربرد داشته باشد چراکه معمولا ايده‌هاي نوآورانه نمود قبلي نداشته و جلب نظر سرمايه گذار در اين موارد نياز به مهارتها و اشاره به موارد خاصي، مخصوصا از جنبه مالي دارد که عوامل مهم در نظر سرمايه‌گذاران موضوع اصلي مقاله ميباشد.
تا کنون در راستاي درک عواملي که در انتخاب يک طرح سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران نقش بازي ميکنند تلاشهاي بسياري صورت گرفته که از مهمترين آنها ميتوان به گزارش مطالعات امکانپذيري اشاره نمود که سابقه اي طولاني در مباحث مديريتي دارد اما اطلاعات موجود در اين نوع گزارشات تنها برخي جنبه هاي مهم طرح را بررسي مي‌نمايند و برخي مسائل بالادستي مثل کنترل مالي، نقد شوندگي و ... که از عوامل مهم براي مديريت هستند را بررسي نمي‌کنند.
با توجه به مسائل جديدي که در دنياي تجاري امروز بوقوع مي پيوندد، عوامل ديگري نيز علاوه بر پارامترهاي سنتي مورد اشاره در گزارشات مطالعات امکانپذيري شناسايي شده‌اند که در تصميم گيري براي قبول يا رد يک طرح سرمايه گذاري بصورت خودآگاه يا ناخودآگاه موثرند و در ادامه مختصرا به مهمترين اين عوامل خواهيم پرداخت.


2- طرح مسأله و بررسي عوامل مختلف
همه کساني که در فکر ايجاد طرحي توليدي يا خدماتي هستند، يا از سرمايه شخصي خود در اجرايي نمودن طرح کمک ميگيرند و يا نياز به کمک سرمايه گذاران ديگري دارند که در هر دو مورد (مخصوصا در اجرايي نمودن طرحهاي جديد و خلاقانه و يا در واقع همان نوآوري) با تصميم گيري مهمي از جنبه هاي اثربخشي و کارايي طرح روبرو خواهند بود و سوال مهمي که در اين مرحله مطرح است آنست که در کليه اين موارد عوامل مهم در مهارت جذب سرمایه گذار براي اجرای طرحهای تولیدی یا خدماتی چيست؟
براي پاسخ به اين سوال از دير باز راهکارهاي مناسبي انديشيده شده است که مهمترين آنها مطالعات امکان‌پذيري است که در سه حوزه مهم و مختلف مطالعات بازار، مطالعات فني و مطالعات مالي  به بررسي ميپردازد و خروجي اين مطالعات به تصميم گيري در اين حوزه کمک بسزايي ميکند.
در اينجا توضيح دو نکته ضروري است؛ نکته اول آنکه در دنياي تجاري امروز مسائل ديگري نيز علاوه بر تمامي مواردي که بعنوان خروجي مطالعات امکانپذيري وجود دارد مطرح است که از اهميت بالايي برخوردارند و بايد شناسايي شوند چراکه طرحهاي بسياري با وجود توجيه پذيري و امکانپذيري به مرحله اجرا نمي‌رسند و اين خود نشاندهنده کمبود خروجي هاي مطالعات امکانپذيري بوده و لزوم توجه به ديگر موارد را روشن مي‌سازد .
نکته دوم آنکه از جلب نظر سرمايه گذار بعنوان يک مهارت ياد شده چرا که با توجه به نوع کسب و کار ميبايست بنا به مورد در هر طرح از يک دسته عوامل بعنوان نکات محوري آن استفاده نمود که بتواند جذابيت طرح را به نمايش گذاشته و يا نکات منفي آن را بوضوح آشکار نمايد.
قبل از پرداختن به اين عوامل در ابتدا مختصرا به بررسي جايگاه امکانسنجي در بين ساير تکنيکهاي مديريتي و تصميم گيري پرداخته و در بخش بعدي خلاصه اي مديريتي از مراحل مطالعات امکان‌پذيري ارائه مي‌شود. پس از بيان اين دو موضوع به بررسي ساير عوامل موثر در تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران طرحهاي مختلف توليدي و خدماتي (و بخصوص نوآورانه) که اغلب بصورت رسمي در نظر گرفته نشده و در قالب گزارشات رسمي ارائه نمي‌شوند خواهيم پرداخت.


3- جايگاه امکان‌سنجي
معمولا سرمايه گذاران قبل از سرمايه گذاري، مجموعه و يا سبدي از پروژه ها و فرصتهاي سرمايه گذاري مختلف را بررسي کرده و حاصل مجموع بررسي هاي آنهاست که تصميم گيري براي رد يا قبول سرمايه گذاري در هر طرح را مشخص ميکند به همين دليل است که صرف اطلاعات موجود در يک گزارش مطالعات امکانسنجي و نتيجه مطلوب حاصل از آن در ترغيب سرمايه گذاران کم اثر  بوده و ميبايست موارد ديگري که سرمايه گذار در نظر ميگيرد را نيز بررسي کرده و عوامل مهم در تصميم گيري نهايي را شناسايي نمود.
مطابق شکل زير مديريت سبدي از پروژه ها از برنامه استراتژيک و يا اهداف اصلي سرمايه گذاران شروع ميشود و پس از شناسايي پروژه ها، طرحها و برنامه ها به انتخاب يک يا چند پروژه انجاميده و نهايتا پروژه به اجرا در خواهد آمد.
در ميان اين مراحل جايگاه امکانسنجي در مرحله تحليل و تصويب (سبد) پروژه ها و در ميان مراحل تضمين کننده اثربخشي تصميم مشخص شده است و نشاندهنده آنست که عوامل مهمي در تصميم سرمايه گذار براي سرمايه گذاري در يک طرح موثرند که فقط قسمتي از آنها را خروجيهاي مطالعات امکانسنجي تشکيل ميدهد. بعنوان مثال ميتواند طرحي کاملا توجيه پذير باشد اما با اهداف سازمان همجهت نباشد و يا تحليل هزينه فرصت طرح براي سازمان مناسب نباشد و يا حتي از نظر سازمان (سرمايه گذار) انرژي و منابع زيادي از سازمان را درگير کند و در نتيجه طرح رد شود.
بنابراين در تعيين عوامل مهم در مهارت جذب سرمایه گذار می بایست به کل فرايند تصميم گيري براي اجراي يک پروژه يا طرح توجه نمود تا بتوان کليه عوامل موثر و يا حداقل مهمترين آنها را ليست، بررسي و بصورت رسمي ارائه نمود.
اين فرايند بخوبي نشان ميدهد که خروجيهاي مطالعات امکان‌پذيري بدليل در نظر نگرفتن همه عوامل مهم در تصميم گيري براي سرمايه گذاري، به تنهايي کفايت نکرده و چون خواسته ها،‌ اهداف و استراتژيهاي تصميم گيران اصلي را در نظر نمي‌گيرد تنها بخشي از عوامل موثر در تصميم نهايي را پوشش مي‌دهد و هنر تصميم سازان ارائه کليه عوامل مهم بصورت شفاف و رسمي به تصميم گيران اصلي مي‌باشد.


متدولوژي مديريت سبدي از پروژه ها

 


 
4- مراحل مطالعات امکان‌پذيري

نتيجه مطالعات امکانپذيري گزارشي است که توجيه پذيري يک طرح را از جنبه هاي اقتصادي(بازار)، فني و مالي مورد بررسي قرار مي‌دهد.
4-1- مطالعات بازار :  اين بخش اولين فاز مطالعات امکانسنجي مي باشد که طرح را از جنبه هاي مختلف بازار محصول (محصولات) نظير عرضه و تقاضا و ... مورد مطالعه و  بررسي قرار مي‌دهد.
4-2- مطالعات فني :  اين بخش دومين فاز مطالعات امکانسنجي مي باشد که طرح را از جنبه هاي مختلف فني نظير فن آوري، ظرفيت،‌ محل اجرا، ماشين آلات،‌ تجهيزات توليد، ساختار اجرايي و ... مورد مطالعه و  بررسي قرار مي‌دهد.
4-3- مطالعات مالي :   اين بخش سومين و آخرين فاز مطالعات امکانسنجي مي باشد که طرح را از جنبه هاي مختلف مالي  نظير سود آوري، سرمايه گذاري، هزينه، درآمد و ... مورد مطالعه و  بررسي قرار مي‌دهد.

مراحل انجام کليه مطالعات بصورت شماتيک و خلاصه بصورت زير خواهد بود:


 
 

 
4-4- مهمترين خروجيهاي مطالعات امکانپذيري
مهمترين خروجيهاي مطالعات امکانپذيري بصورت فهرست وار عبارتند از :
مطالعات بازار : محيط بازار (بازار هدف، بخشهاي بازار بر اساس انواع مشتري،‌ اندازه هريک از بخشها، ويژگيهاي مشتريان اصلي، اندازه بازار و رشد بالقوه آن، رقبا و فعالان اصلي) دستيابي به بازار (مدل در آمد يا استراتژي اصلي بازاريابي، سهم بازار هدف، محصولات و خدمات، خط مشي قيمتگذاري، کانالهاي توزيع و ترويج محصولات، خدمات و گارانتي،‌ روابط عمومي) معرفي محصول از ديد مصرف کننده (تعيين مشخصات محصول از ديدگاه مصرف کننده، تعيين کاربردها، بررسي قيمت محصول، الگوي مصرف، کالاي جانشين يا جايگزين) مواد اوليه مصرفي، کمکي و بسته بندي (ليست مواد، بررسي تامين کنندگان، نحوه قيمتگذاري) بررسي عرضه در سالهاي گذشته، بررسي تقاضا در سالهاي گذشته، پيش بيني عرضه و تقاضا طي سالهاي آتي، تحليل بازار آتي محصول و نتيجه گيري (ارائه تحليلي SWOT، ريسکها و مشکلات در بازاريابي محصول، ارائه ترکيب توليد در سالهاي بهره برداري،‌ پيشنهاد قيمت فروش، توصيه‌هاي بازاريابي) و ...
مطالعات فني : معرفي مشخصات فني محصول، تعيين متدولوژي فرايند، ماشين آلات و تجهيزات طرح، ظرفيت طرح،‌ سازمان دوران بهره برداري از طرح،‌ فضاها و ساختمان، تاسيسات، محل اجراي طرح، برنامه زمانبندي اجراي طرح، سازمان اجراي طرح
مطالعات مالي  : برآورد هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري ثابت، برآورد هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري، برآورد هزينه‌هاي بهره‌برداري ساليانه، برآورد هزينه‌هاي سرمايه در گردش، برآورد کل هزينه‌هاي سرمايه گذاري طرح و تامين منابع مالي، تعيين برنامه هاي عملياتي،‌ تعيين هزينه هاي ثابت و متغير بهره برداري، تجزيه و تحليل مالي و اقتصادي (جريان نقدينگي کل طرح  CF، جريان نقدينگي تنزيل شده کل سرمايه گذاري و سهامداران  DCF، آناليز نقطه سر به سر، صورتحساب سود و زيان،‌ ترازنامه ) ارائه شاخصهاي اقتصادي (نرخ بازگشت سرمايه  ROI، نرخ بازده داخلي کل سرمايه گذاريIRR ، نرخ بازده داخلي سهامدارانIRRE ، دوره بازگشت سرمايه نرمال NPP، دوره بازگشت سرمايه پوياDPP ، خالص ارزش فعلي طرحNPV ، نسبتهاي مالي، سود آوري،‌ نقدينگي، فعاليت،‌ اهرمي، تجزيه و تحليل دوپونت، تجزيه و تحليل حساسيت قيمت فروش،‌ حجم فروش، هزينه هاي طرح و ...)

5- عوامل مهم در مهارت جذب سرمایه گذار براي اجرای طرحهای تولیدی یا خدماتی

در يک طرح تحقيقاتي مهمترين عوامل تاثير گذار در تصميمات سرمايه گذاران ليست مي‌شوند. اين عوامل طبق مصاحبه ها و تجربه طولاني مدت عده اي از متخصصين اقتصادي جمع آوري مي‌شوند. سپس با هدف اندازه گيري مطلويت هر کدام از اين عوامل (13 عامل بسيار مهم) درحوزه هاي مختلف کسب و کار، پرسشنامه اي تنظيم شده و با عده اي از بزرگترين سرمايه داران ايران در ميان گذاشته مي‌شود. نتايج حاصله در جدول ذيل آمده که نتايج قابل توجهي را در پي داشته است.
در اين جدول عدد 1 نشاندهنده مطلوبيت کمتر و عدد 10 نشانگر مطلوبيت بيشتر است. ضمنا برخي عوامل در صورت کم بودن مطلوبترند و برخي در صورت زياد بودن؛ که هرکدام در سمت راست جدول با علامت پيکان به سمت پايين يا بالا مشخص شده اند.

 


5-1- تعاریف
قبل از ارائه نتایج و مهمترین کاربردهای حاصل از آگاهی و محاسبه این عوامل به تعریف آنها می پردازیم. نکته اینکه در نامگذاری این عوامل به دلیل تقریب ذهنی افراد غیر متخصص از اسامی استفاده شده است که احتمالا با تعریف علمی آنها در علوم اقتصادی تفاوت دارد و در اینجا نباید تعریف علمی عوامل در نظر گرفته شود.


1- اهرم مالی: توانایی تامین منابع مالی طرح از جایی غیر از داراییهای مستقیم سرمایه گذار مثل تامین مبلغ خرید خانه از محل رهن آن و یا توانایی تامین مالی بخشی از طرح با استفاده از تسهیلات بانکی و ...

2- کنترل مالی: یعنی کنترل در حوزه های مختلف کسب و کار بدلیل آورده سهامدار؛ بعبارت دیگر سهامدار پس از سرمایه گذاری وابستگی زیادی به افراد و گرههای فنی یا بازاریاب و ... نداشته باشد و خود بتواند در صورت لزوم عهده دار حوزه های حیاتی کسب و کار باشد.

3- نقد شوندگی: بدین معنا که اگر روزی نیاز به نقد کردن کل سرمایه موجود در کسب و کار بود، اولا چقدر سریع میتوان این کار را انجام داد و ثانیا چقدر از این سرمایه بعنوان محصول بوده که براحتی قابل نقد شدن باشد (نه داراییهای غیر مشهود).

4- رسوب پول: بعنوان مثال اگر در یک کسب و کار خرید مواد اولیه  مدت دار بوده و فروش نقدی باشد، رسوب پول زیاد خواهد بود. این نوع کسب و کارها اعتبار آور  نامیده می شوند.

5- حاشیه سود: عبارتست از عوايدي كه از هر ریال حاصل از فروش شركت به دست مي‌آيد (نسبت سود به کل فروش).

6- ارزش افزوده: عبارتست از اختلاف جمع جبری مواد اولیه با قیمت فروش

7- سادگی بازاریابی: در این جا سادگی بازاریابی مهم است نه قیمت آن؛ بعبارت دیگر اگر گران بود مهم نیست، مهم اینست که ساده باشد.

8- سادگی تصاحب بازار: عدم وجود قوانین دست و پا گیر یا رقبای قدر و آشنایی و نیاز مشتری به محصول به سادگی تصاحب بازار کمک می کند.

9- سادگی پذیرش قیمت فروش: قیمت فروش در مقایسه با محصولات رقیب یا مشابه باید رقابت پذیر باشد.

10- دفعات گردش پول: تعداد دفعاتی که یک محصول در سال خرید و فروش می شود در سود دهی آن اثر بالایی داشته و سود پایین هر واحد محصول را میتواند توجیه کند.

بعنوان مثال شیر باوجود حاشیه سود پایین، گردش پولی بالایی دارد.

11- منابع مالی: هرچه هزینه کل سرمایه گذاری (سرمايه‌گذاري ثابت، هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري و سرمايه در گردش) پایین تر باشد مطلوبتر است.

12- فاصله تاسیس تا رهایی موسس: می تواند به موضوع رهایی وابستگی سرمایه گذار از یک شخص بخصوص بنیانگذار اصلی (تله بنیانگذار ) تعبیر شود.

13- هزینه بازاریابی: برخلاف عامل سادگی بازاریابی، منظور هزینه های انجام بازاریابی است.


5-2- نتایج حاصل از نظر سنجی
در این آزمایش فرض بر آن بوده که همه سرمایه گذاران به دلیل سوابق درخشان خود آشنایی خوبی با حوزه های مختلف کسب  کار داشته اند. پس از نظر سنجی از سرمایه گذاران مختلف میانگین نمراتی که افراد به هر عامل در حوزه های مختلف تخصیص داده بودند محاسبه شده و در جدول نمایش داده شده اند . نکته مهمی که از همه این نظر سنجیها برآمده آنست که واریانس اعداد تخصیص داده شده بسیار کم بوده و نشاندهنده آنست که همه سرمایه گذاران حرفه ای شناخت و درک مناسب و نسبتا یکسانی نسبت به آنها داشته اند و نیز الگوی فکری آنها به مقوله سرمایه گذاری مشابه می باشد.
نکته بعدی آنکه طرحی بهتر است که مطلوبیت همه عوامل آنها به هم نزدیک بوده و فاصله کمی با 10 داشته باشد وگرنه حداقل در یک حوزه کم و کاستی یا ریسک دارند.
با نگاهی به لیست عوامل مشهود است که با استفاده از این عوامل میتوان بسیاری از طرحهای سرمایه گذاری را ارزیابی و داوری نمود چراکه در چند حوزه مدیریتی، بازاری و مالی اطلاعات بسیار مناسبی را در اختیار قرار میدهند.
توجه داشته باشيد که اکثر اين عوامل بطور مستقيم جزء خروجيهاي مطالعات امکانپذيري يا طرحهاي تجاري نيستند؛ ولي بهيچ عنوان ناهي محاسبه آنها نيز نخواهند بود، بلکه ميتوان گفت محاسبه اين خروجيها در واقع در حکم ورودي محاسبه این عوامل خواهند بود.

5-3- کابرد عوامل
1-  مهمترين کاربرد اشراف به اين عوامل آنست که با استفاده از آن مي‌توان قبل از ارائه طرحها براي جلب نظر سرمايه گذاران، با خط فکري سرمايه گذاران حرفه اي آشنا شده و با محاسبه و بيان مشخصه هاي از طرح که سرمايه گذار اصلي به دنبال آنست جذابيت طرح را بطور شفاف بيان نمود. اين مساله چيزي نيست جز همان مهارت در جذب سرمايه که در واقع توانايي بکار گيري علوم مديريتي و بخصوص اقتصاد مديريت درعمل می باشد (توجه شود که درنظر گرفتن این عوامل در کنار خروجیهای مطالعات امکانپذيري يا طرحهاي تجاري ارزش افزوده ایجاد خواهند نمود).
2- از این عوامل میتوان برای داوری طرحها قبل از ارائه به سرمایه گذاران اصلی استفاده نمود؛ بدین صورت که پس از ارائه طرح برای متخصصین نظر سنجی فوق انجام میشود. اگر نمره کسب و کار و طرح شما زیر 65 بود به احتمال زیاد طرح رد خواهد شد؛ اگر بین 65 تا 85 بود طرح باید اصلاح شود و اگر بالای 100 بود بسیاد مناسب بوده و احتمال جلب نظر سرمایه گذاران بسیار زیاد است.
3- از این جدول میتوان برای ایجاد درک مناسب متخصصین از همه عوامل حیاتی در یک طرح سرمایه گذاری استفاده نمود، بدین صورت که همین پرسشنامه از طریق آنها تکمیل شود. در هر سلول اگر اختلاف عدد آزمایش شونده با جدول ارائه شده در بالا بیش از 3 بود، یعنی اختلاف نظر آزمایش شونده با سرمایه گذاران حرفه ای زیاد است و اگر در هر سطر مجموع اختلافات بیش از 21 بود یعنی اینکه درک آزمایش شونده از عامل مربوطه با سرمایه گذار حرفه ای متفاوت است. اگر اختلاف نظر در ستون بیش از 39 بود یعنی در این کسب و کار بین آزمایش شونده و سرمایه گذار حرفه ای اختلاف نظر وجود داشته و در واقع آزمایش شونده درک مناسبی از این حوزه کسب و کار ندارد.
6- نتيجه گیری
مهارت یعنی توانایی بکار گرفتن دانش در عمل؛ برای سرمایه گذاری در طرحهای جدید نیز نیاز به برخورداری از مهارتهایی است که خواستگاه اصلی آنها علم و دانش گروه پیشنهاد دهنده طرح از زوایای مختلف آن می باشد. اين مهارتها بخصوص در چگونگي تبديل ايده هاي خلاق به نوآوري براي کارآفرينان مي تواند کاربرد داشته باشد چراکه معمولا ايده‌هاي نوآورانه نمود قبلي نداشته و جلب نظر سرمايه گذار در اين موارد نياز به مهارتها و اشاره به موارد خاصي، مخصوصا از جنبه مالي دارد.
تا کنون در راستاي درک عواملي که در انتخاب يک طرح سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران نقش بازي ميکنند تلاشهاي بسياري صورت گرفته که از مهمترين آنها ميتوان به گزارش مطالعات امکانپذيري اشاره نمود که سابقه اي طولاني در مباحث مديريتي دارد اما اطلاعات موجود در اين نوع گزارشات تنها برخي جنبه هاي مهم طرح را بررسي مي‌نمايند و برخي مسائل بالادستي مثل کنترل مالي، نقد شوندگي و ... که از عوامل مهم براي مديريت هستند را بررسي نمي‌کنند.
با توجه به فرایند و متدولوژی مدیریت سبدی از پروژه ها مشخص است که خروجيهاي مطالعات امکان‌پذيري بدليل در نظر نگرفتن همه عوامل مهم در تصميم گيري براي سرمايه گذاري، به تنهايي کفايت نکرده و چون خواسته ها،‌ اهداف و استراتژيهاي تصميم گيران اصلي را در نظر نمي‌گيرد تنها بخشي از عوامل موثر در تصميم نهايي را پوشش مي‌دهند و هنر تصميم سازان ارائه کليه عوامل مهم بصورت شفاف و رسمي به تصميم گيران اصلي مي‌باشد.
اینگونه عوامل اضافی که به جنبه های مختلف کسب و کار توجه میکنند (مدیریتی، بازاری، فنی و مالی) بصورت فهرست وار عبارتند از: اهرم مالی، کنترل مالی، نقد شوندگی، رسوب پول، حاشیه سود، ارزش افزوده، سادگی بازاریابی، سادگی تصاحب بازار، سادگی پذیرش قیمت فروش، دفعات گردش پول، منابع مالی، فاصله تاسیس تا رهایی موسس، هزینه بازاریابی.
استفاده و ارزشگذاری این عوامل میتواند به ارزیابی درست طرحها برای رد یا قبول سرمایه گذاری در آنها کمک بسزایی نماید.


7- مراجع

1- نوو، ریموند پی، مدیریت مالی، ترجمه جهانخانی، علی و پاسیان، علی، انتشارات سمت، جلد اول، 1380
2- سيد مهدي الواني، مدیریت عمومی، 1385: 230
3- دکتر امید مهرابی، کارگاه هوش مالي،حلقه مفقوده در كارافريني" مورخ 18/8/93 در محل سالن جابرابن حيان دانشگاه شريف
4- The Standard for Portfolio Management, Project Management Institute, 2006
5- PMBOK, Project Management Institute, 2012        
 6-  Mauricio de Maria y Campos,Manual for the preparation of industrial feasibility studies,UNIDO,1995

 

نویسنده: علي صادقي

خواندن 3336 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 01 دی 1393 ساعت 15:46

جوملا فارسی