گزارشات حرفه ای از عملکرد پروژه ها

گزارشات حرفه ای از عملکرد پروژه ها

گزارشات حرفه ای از عملکرد پروژه ها
(آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار

معرفی


شناخت پروژه های EPC و ماهیت بسته های کاری EPC درک مفاهیم زمانبندی و فرآیندهای آن شناخت WBS انواع پروژه های EPC نحوه استخراج فعالیتهای مهندسی نحوه استخراج فعالیتهای خرید و تدارکات نحوه استخراج فعالیتهای ساخت و نصب و راه اندازی درک روابط بین فعالیت ها در مهندسی ، خرید و ساخت تشریح نحوه تخمین مدت فعالیتهای مهندسی ، خرید و ساخت تشریح نحوه تخمین و تخصیص منابع به فعالیتهای مهندسی ، خرید و ساخت نحوه تعریف اوزان فعالیتها ( WF Activity) و تهیه نمودار S فیزیکی در پروژه های EPC نظارت و کنترل زمانبندی در پروژه های EPC درک مفاهیم Replan و Reschedule و Rebaseline در مدیریت زمانبندی پروژه ها درک مفاهیم برنامه جبرانی Catch up plan و برنامه پیش روlook ahead plan تشریح درصد پیشرفت زمانی و کاربرد آن Duration % complete نقش ارزش کسب شدهEVMS (Earned Value) در زمانبندی انواع گزارش گیری و گزارش دهی زمانبندی ها در پروژه های EPC به همراه مطالعه موردی و بررسی مدیریت زمان یک پروژه واقعی با استفاده از نرم افزار Primavera

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: