مدیریت ریسک در پروژه های EPC

مدیریت ریسک در پروژه های EPC

مدیریت ریسک در پروژه های EPC

(آموزش های عمومی) /مدیریت مالی / مدیریت هزینه/ ارزیابی اقتصادی

معرفی


چرا مدیریت ریسک؟
تعاریف پایه مدیریت پروژه و پروژه های EPC
تعاریف و واژگان کلیدی مدیریت ریسک پروژه
بررسی چند مدل مدیریت ریسک پروژه در استانداردهای مختلف
فرایند عمومی مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2008
برنامه ریزی مدیریت ریسک
شناسایی ریسکهای پروژه
فرم ثبت ریسک پروژه (Risk Register)
تجزیه و تحلیل کیفی ریسک
ماتریس رتبه بندی احتمال/ اثر ریسک
تجزیه و تحلیل کمی مدیریت ریسک
نمودارهای توزیع احتمال زمان و هزینه
برنامه ریزی پاسخ به ریسکهای پروژه
پایش و کنترل ریسکهای پروژه
تجارب طراحی و پیاده سازی مدیریت ریسک در سازمانهای ایرانی
بررسی چند نمونه واقعی در ارزیابی های صورت گرفته
همراه با کارگاههای عملی و نمونه های واقعی

سرفصل


مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: