دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز مهندسی پروژه ها

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز مهندسی پروژه ها

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه فاز مهندسی پروژه ها

(آموزش های عمومی) / مدیریت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار

-تعریف پروژه

-تعریف برنامه ریزی و کنترل پروژه

-تعریف پروژه های EPC و ویژگیهای آنها

-بخشهای مختلف فاز طراحی و مهندسی

-تعریف مدرک، نقشه و تفاوتهای آن

-شماره گذاری مدارک مهندسی

-انواع کلاس مدارک مهندسی

-لیست مدارک مهندسی(MDR)

-معرفی فرمهای گردش مدارک مهندسی

-مدیریت تغییرات در تعداد مدارک طراحی و مهندسی

-ساختار شکست کار فاز مهندسی

-بودجه بندی و وزن دهی به فعالیت ها در فاز مهندسی

-برنامه زمانبندی فاز مهندسی

-به روز رسانی برنامه زمانبندی فاز مهندسی

-PMS و اندازه گیری پیشرفت فاز مهندسی

-کنترل هزینه فاز مهندسی با استفاده از روش EVM

-انواع گزارشات از وضعیت فاز مهندسی پروژه

-رسیدگی به تاخیرات پیمانکاران و کارفرمایان در فاز مهندسی

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: