کارگاه تخصصی نرم افزار(MSP-2013) 

کارگاه تخصصی نرم افزار(MSP-2013) 

کارگاه تخصصی نرم افزار(MSP-2013)

(آموزش های عمومی) / مدیریت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار

-ايجاد پروژه و مشخصات آن

-تعريف ساختار شكست كار (WBS)

-تعريف فعاليتها و مدت فعالیت ها

-تعریف مایلستون ها

-تعیین روابط بین فعالیت ها

-تعريف تقويمهاي كاري

-تحلیل زمانبندی پروژه از طریق نمودار گانت

-تخصیص محدوديتهاي زماني  و موعد تحویل

-تعریف فعاليت هاي ادواري

-تعريف منابع پروژه

-تخصيص منابع به فعاليت ها

-تحليل گراف منابع

-تسطيح منابع

-انواع فعاليت ها

-منابع موازي و سري

-برنامه ريزي و كنترل هزينه

-بررسي تحليلي نماها

-مديريت هزينه شامل شاخص هاي ارزش كسب شده

-فرمول نويسي اوزان جهت پیشرفت های فیزیکی

-ذخيره خط مبنا

-به هنگام سازي پروژه بر مبناي برنامه و واقعيت

-مديريت پروژه هاي چندگانه

-گروه بندي

-فيلترها

-گزارش گيري

-كارگاه آموزشي

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: