مدیریت زمانبندی در پروژه EPC

مدیریت زمانبندی در پروژه EPC

مدیریت زمانبندی در پروژه EPC

(آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار

دروه های پیش رو

معرفی


سرفصل


بانک های اطلاعاتی، گزارشات و داشبوردهای مدیریتی در Microsoft Excel
شناخت پروژه های EPC و ماهیت بسته های کاری EPC
درک مفاهیم زمانبندی و فرآیندهای آن
شناخت WBS انواع پروژه های EPC
نحوه استخراج فعالیتهای مهندسی
نحوه استخراج فعالیتهای خرید و تدارکات
نحوه استخراج فعالیتهای ساخت و نصب و راه اندازی
درک روابط بین فعالیت ها در مهندسی ، خرید و ساخت
تشریح نحوه تخمین مدت فعالیتهای مهندسی ، خرید و ساخت
تشریح نحوه تخمین و تخصیص منابع به فعالیتهای مهندسی ، خرید و ساخت
نحوه تعریف اوزان فعالیتها ( WF Activity) و تهیه نمودار S فیزیکی در پروژه های EPC
نظارت و کنترل زمانبندی در پروژه های EPC
درک مفاهیم Replan و Reschedule و Rebaseline در مدیریت زمانبندی پروژه ها
درک مفاهیم برنامه جبرانی Catch up plan و برنامه پیش روlook ahead plan
تشریح درصد پیشرفت زمانی و کاربرد آن Duration % complete
نقش ارزش کسب شدهEVMS (Earned Value) در زمانبندی
انواع گزارش گیری و گزارش دهی زمانبندی ها در پروژه های EPC
به همراه مطالعه موردی و بررسی مدیریت زمان یک پروژه واقعی با استفاده از نرم افزار Primavera

مخاطبین


ثبت نام آنلاین


مدیا


دانلود


0 دیدگاه