برنامه ریزی مهندسی در پروژه های EPC

برنامه ریزی مهندسی در پروژه های EPC

برنامه ریزی مهندسی در پروژه های EPC

(آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار

 

معرفی

سرفصل

مقدمه ای  بر مهندسی در پروژه های EPC

انواع پروژه های مهندسی (Basic Engineering, FEED, Revamp ,Construction Engineering, Procurement Engineering…  )

انواع مدارک مهندسی  Type and status) )

درک انواع ارسال مدارک (IFI, IFC, IFA, AFC, …)

نحوه تایید مدارک (Acceptance Code)

شناخت دیسیپلین های مهندسی

بسته های  مدارک مهندسی (Work Package)

تهیه مدارک، دستگردانی و ارسال ( Transmittal)

مرکز کنترل اسناد (DCC)

نرم افزار های کنترل مدارک

لیست مدارک (MDL)

تدوین برنامه زمانبندی مهندسی

نظارت ، کنترل  و محاسبه پیشرفت عملیات مهندسی

مدیریت هزینه و تهیه صورت وضعیت عملیات مهندسی

تهیه انواع گزارشات مهندسی

مدیریت ریسک های انجام عملیات مهندسی

مخاطبین

ثبت نام آنلاین

مدیا

دانلود

0 دیدگاه