استاندارد و گواهینامه های بین الملل

اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

آمادگی آزمون IPMA-ICB سطوح C&D

آمادگی آزمون (آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
آمادگی آزمون PMI-SP

آمادگی آزمون  PMI-SP

(آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

استاندارد مدیریت سبد پروژه و آمادگی آزمون PfMP

تاریخ برگزاری : ۱۶ الی ۱۸ و ۲۴ و ۲۵ آبان ماه ۹۷
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
مدیریت پروژه نوین

مدیریت پروژه نوین

مدیریت پروژه نوین با رویکرد توسعه پایداربراساس استاندارد جهانی P5 (آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
آمادگی آزمون PMI-RMP

آمادگی آزمون PMI-RMP

بررسی ساختار آزمون (تعداد، ترکیب و نوع پرسشها، مدت زمان پاسخگویی و …) (آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
استاندارد مدیریت ریسک و آمادگی آزمون RMP

استاندارد مدیریت ریسک و آمادگی آزمون RMP

استاندارد ریسک (پیش نیاز آزمون PMI-RMP) (آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار PBA

آمادگی آزمون تحلیل کسب و کار PBA

Introduction to PMI-PBA Certification  Overview of certification process, requirements, and application tips (آموزش های عمومی)  / استاندارد و گواهینامه های بین المللی
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
استاندارد تحلیل کسب و کار

استاندارد تحلیل کسب و کار

استاندارد تحلیل کسب و کار (آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PRINCE 2 Practitioner

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PRINCE 2 Practitioner

تاریخ برگزاری : ۹ الی ۱۱ آبان ماه ۹۷
اسفند ۱۴, ۱۳۹۶
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PRINCE 2 Foundation

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PRINCE 2 Foundation

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد (آموزش های عمومی) / استاندارد و گواهینامه های بین المللی
بهمن ۱۴, ۱۳۹۶

مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK

تاریخ برگزاری :۲۳ الی ۲۵ و ۳۰ آبان ماه و ۱و۲ و۷و۸ آذر ماه
دی ۱۴, ۱۳۹۶
دوره پیشرفته آمادگی آزمون PMI-PMP

دوره پیشرفته آمادگی آزمون PMI-PMP

تاریخ برگزاری : ۲۵ الی ۲۷ مهر ۳ و ۴ و ۱۰ و ۱۱ آبان ماه ۹۷
حساب کاربری