دانلود تقویم آموزشی ۱۳۹۷

عنوان دورهمدتزمانبدیقیمت- تومان
استاندارد مدیریت ریسک وآمادگی آزمون برای کسب گواهینامه RMP5 روز کامل- 40ساعت17 الی 19 و 25 و 26 مرداد - ساعت 8:30 تا 171,340,000
برنامه ریزی و کنترل پروژه مهندسی در پروژه های EPC1روز کامل- 8 ساعت17 مرداد - ساعت 8:30 تا 17370,000
کارگاه مدیریت هزینه و تدوین PMS در پروژه های EPC2روز کامل-16ساعت18 و 19 مرداد - ساعت 8:30 تا 17719,000
کلاس تغییر ورژن.edition 6 به PMBOK 5.edition 2روز کامل-16ساعت17 و 19 مرداد - ساعت 8:30 تا 17719,000
دوره آشنایی کامل با متدولوژی جدید مدیریت پروژه : P3.Express3روز کامل-24ساعت17 الی 19 مرداد - ساعت 8:30 تا 17954,000
مبانی حقوقی ، فهرست بها ، شرایط عمومی و خصوصی پیمان2وز کامل-16 ساعت18 و 19 مرداد - ساعت 8:30 الی 17719,000
کارگاه مدیریت دعاوی و اصول claim2 روز کامل- 16 ساعت25 و 26 مرداد - ساعت 8:30 تا 17719,000
كارگاه كاربردي مديريت دانش پروژه1روز کامل- 8 ساعت25 مرداد - ساعت 8:30 تا 17370,000
کارگاه کاربرد اکسل در کنترل پروژه2روز کامل- 16 ساعت25 و 26مرداد - ساعت 8:30 تا 17719,000
متره و برآورد2روز کامل- 16 ساعت25 و 26 مرداد - ساعت 8:30 تا 17719,000
دوره تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری پروژه های سرمایه گذاری
(ویژه مدیران و مدیران ارشد )
2 روز کامل- 16 ساعت25 و 26مرداد - ساعت 8:30 تا 17719,000
کارگاه کاربردی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 4روز کامل- 32ساعت25 و 26 مرداد 1 و 2 شهریور - ساعت 8:30 تا 171,194,000
استاندارد مدیریت سبد پروژه و آمادگی آزمون PfMP5روز کامل- 40ساعت31 مرداد و 1 و 2 و 7 و 8 شهریور - ساعت 8:30 تا 171,340,000
مدیریت پروژه های استارتاپ1روز کامل- 8ساعت1روز کامل- 8ساعت370,000