دوره مدیریت ارتباطات و ذینفنعان
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
دوره مدیریت ارتباطات و ذینفنعان (آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
مدیریت تامین و تدارک کالا و خدمات در پروژه
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
مدیریت تامین و تدارک کالا و خدمات در پروژه (آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
کارگاه مستندسازی پروژه ها
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
کارگاه مستندسازی پروژه ها (آموزش های عمومی) / مباحث خاص / تکنیک های مدیریت پروژه (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
پیاده سازی نظام مدیریت پروژه PMBOK
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
دوره کاربردی پیاده سازی نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
کارگاه کاربردی(PMO) موفق
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
کارگاه کاربردی طرح ریزی و توسعه دفتر مدیریت پروژه (PMO) موفق (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
مدیریت ریسک پروژه Pertmaster
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
مدیریت ریسک پروژه توسط نرم افزار Pertmaster (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
گزارشات حرفه ای از عملکرد پروژه ها
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۱-۲۰-۱۳۹۷
گزارشات حرفه ای از عملکرد پروژه ها (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
برنامه ریزی مهندسی در پروژه های EPC
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۳-۱۳۹۶
برنامه ریزی مهندسی در پروژه های EPC (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
مدیریت زمانبندی در پروژه EPC
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۳-۱۳۹۶
مدیریت زمانبندی در پروژه EPC (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار دروه های پیش رو (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه ها (DCC) در اکسل
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۱۲-۲۳-۱۳۹۶
کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه ها (DCC) با نرم افزار اکسل (آموزش های عمومی) / مهارت برنامه ریزی ، کنترل پروژه و نرم افزار (بیشتر…)
بیشتر
0 دیدگاه
1 2 3 4 9