فرایندهای مدیریت دعاوی پروژه

مديريت دعاوی در شرایط همسان قراردادهای پيمانکاری فیدیک (مهندس جواد حداد)

امروزه وجود دعاوی در قراردادهای صنعت - احداث و انرژی، امری اجتناب ناپذیر بوده و بر همین اساس حذف اين پديده در پروژه های پیمانکاری امکان پذیر نیست. مدیریت دعاوی در قراردادهای همسان پیمانکاری کشور ایران از رویه ها و چهارچوب های استاندارد بین المللی تبعیت ننموده و لازم است پیمانکاران، مشاوران، و سرمايه گذارانی که پا به عرصه پروژه های بین المللی می گذارند، با اين استانداردها آشنا شده و نحوه به کارگیری آنها را به خوبی بدانند.

قراردادهای همسان پیمانکاری که توسط فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک) تهیه و تنظیم شده و طی بیش از  60 سال اخیر در اقصی نقاط جهان به عنوان مدل های استاندارد مورد استفاده بخش عمومی و خصوصی بوده است، رویه های مشخصی را در خصوص مدیریت دعاوی معرفی می نمایند. آخرین ویرایش سه قرارداد اصلی پیمانکاری فیدیک که در سال 1999 تحت عناوین قرارداد همسان پیمانکاری احداث (کتاب قرمز فیدیک)، قرارداد همسان پیمانکاری طرح و ساخت (کتاب زرد فیدیک)، و قرارداد همسان پیمانکاری مهندسی، تدارکات، احداث / کلید گردان (کتاب نقره ای فیدیک) تهیه و ارائه شده اند، در اين خصوص رویه هایی را ارائه می دهند. همچنین، قرارداد همسان پیمانکاری طرح، ساخت، بهره برداری (کتاب طلایی فیدیک – ویرایش اول سال 2008 میلادی) نیز با رویکردی مشابه به این امر می پردازد.

در اين کارگاه آموزشی، پس از تبیین مبانی مدیریت ادعا در پروژه های بین المللی صنعت - احداث و انرژی، به شرح و بسط رویه های مدیریت دعاوی در قراردادهای همسان پیمانکاری فیدیک پرداخته می شود. همچنین، رویه های جاری حل و فصل اختلافات در پروژه های بین المللی صنعت - احداث و انرژی نیز شرح داده می شوند.