متمرکز بر مباحث حقوقی و قضائی

رویه­ی قضایی در اصلاح قیمت قراردادهای قیمت یک قلم (Lump Sum) (دکتر عرفان لاجوردی)

قراردادهای قیمت یک قلم یا Lump Sum که عموما و به اشتباه از آن  ها با عنوان قیمت مقطوع یاد می  شود، در پرونده  های مختلف و توسط مراجع قضایی از حیث قابلیت اصلاح مبلغ قرارداد مورد بررسی قرار گرفته  اند. مهم  ترین چالش ها در این زمینه عبارتند از: 
-    قیمت  گذاری حجمی در ساختار شکست
-    تغییر مشخصات فنی محصول نهایی
-    صحت اطلاعات ارائه  شده توسط کارفرما در مرحله  ی مناقصه؛ و
-    ریسک شرایط غیرقابل پیش  بینی
«قیمت  گذاری حجمی در ساختار شکست» هرچند رویه  ای فراگیر در تمامی قراردادهای Lump Sum نیست؛ اما مواردی از آن در صنایع مختلف مشاهده می  شود. استفاده از این روش به چالش میان کارفرما و پیمانکار منجر می  شود؛ مشخصا از این جهت که آیا افزایش و کاهش احجام در یک قرارداد قیمت یک قلم به اصلاح قیمت منجر خواهدشد یا خیر. رویه  ی قضایی، عموما تمایل دارد، این تغییرات را موثر بر قیمت ارزیابی نماید؛ مشخصا به این دلیل که در فرایند مناقصه، دریافت پیشنهاد قیمت براساس احجام صورت گرفته  است.
«تغییر مشخصات فنی» نیز از دو بعد «مهندسی ارزش» و «الزامات کارفرمایی» مورد واکاوی رویه  ی قضایی قرار گرفته  است. تقریبا تردیدی نیست که این تغییرات به اصلاح قیمت منجر خواهدشد؛ هرچند درمورد نحوه  ی محاسبه  ی آن روش  های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته  است.
انتقال مسوولیت «صحت اطلاعات ارائه  شده توسط کارفرما» و «ریسک شرایط غیرقابل پیش  بینی» به پیمانکار، درمدل  های بین-المللی، ویژگی  های ممتاز قراردادهای EPC/T تلقی می  شود؛ با این  حال، رویه  ی قضایی در بار کردن این مسوولیت برعهده  ی پیمانکار رویکردی محتاطانه دارد؛ زیرا، به  ویژه، «اطلاعات ارائه  شده توسط کارفرما» یگانه مرجع پیشنهاد قیمت در زمان مناقصه محسوب می  شود؛ و بی  اعتبار تلقی کردن این اطلاعات موجبات جهل به عوضین را در پی دارد.