متمرکز بر رسیدگی به دعاوی پروژه

نقش و جایگاه واحد مدیریت تغییرات (مهندس حسن میرزایی)

پر واضح است که متولی تھيه، مديريت و نھايی سازی تغييرات حادث شده درپروژه ھا، نقش تاثيرگزای در کيفيت ادعاھا و يا تغييرات درخواست شده در قراردادھا دارد. متاسفانه وحدت رويه ايی در سازمانھای پروژه محور (اعم از کارفرمايان و پيمانکاران) در مواجھه با مسئول گردآوری ادعاھای له و يا عليه سازمان مشاھده نميشود و ازاينرو، دپارتمانھايی نظير: مھندسی، امور پروژه و.....خود را بعنوان متولی اين امر معرفی مينمايند. اين درحالی PMO ھا، برنامه ريزی و کنترل پروژه، حقوقی و قراردادی، دفتر است که به منظور انجام به سامان امور مربوط به مديريت تغييرات، ميبايست از سه منظر مديريتی، فنی و حقوقی/قراردادی به مديريت تغييرات و ادعاھا توجه نمود. درنتيجه در نگاه اول به نظر ميرسد که مقوله مديريت تغييرات فراتر از تخصص يک واحد (دپارتمان) ستادی و يا حتی پروژه ايی (آنگونه که در چارتھای سازمانی شرکتھا بصورت استاندارد متداول است) قرار گيرد. کارگاه حاضر سعی دارد تا با استفاده از تجارب مفيد و ارزنده داخلی و بين المللی، لزوم ايجاد جايگاه و پايگاھی برای مديريت تغييرات/ادعاھا در سازمانھای پروژه محور بپردازد.

ازاينرو، کارگاه پيشنھادی تلاش دارد تا موارد زير مورد نقد و بررسی قرار دھد:
بيان جايگاه و لزوم ايجاد واحد مديريت تغييرات
ارايه يک نمونه از نمودار سازمانی، ماتريس تفکيک وظايف فيمابين دپارتمان مديريت تغيبرات با ساير ارکان سازمان به  ھمراه بيان مختصری از شرح مشاغل افراد اصلی واحد مديريت تغييرات
بيان شرح مختصری از آيين نامه ھا، دستورالعملھا، فرمھا و فرمتھاي مورد نياز براي واحد مديريت تغييرات برای  برقراری ارتباط با ارکان درون سازمان، کارفرما و پيمانکاران فرعی