متمرکز بر رسیدگی به دعاوی پروژه

چالش های مدیریت دعاوی در پروژه های EPC غیرصنعتی (مهندس هادی تلخابی)

 در اکثر پروژه ها با روش های اجرای مختلف، امكان بروز ادعاهايي از سوي طرفين، مخصوصاً پیمانکاران وجود دارد و اگرچه در هيچ پروژه ای نمي توان احتمال بروز این ادعاها را از ميان برد، اما مي توان با شناسايي چالش ها و علل اصلی بروز دعاوی، تا حد زيادي از وقوع آن ها در پروژه جلوگيري كرد.
از طرفی با نگاه به طرح های عمرانی دهه اخیر کشور مشاهده می شود که در مجموعه های کارفرمایی به دلیل نیاز به بهره برداری سریعتر از طرح ها و به کارگیری از دانش و تجربه اجرایی پیمانکاران تمایل به انعقاد قرارداد به روش طرح و ساخت غیرصنعتی در پروژه های بزرگ کشور در حال افزایش است.


خلاصه تفاوت های پروژه های صنعتی و غیرصنعتی با روش انجام طرح و ساخت را می توان در میزان مبلغ عمده قرارداد در رابطه با ساخت یا خرید و نیز نیاز به اطلاعات اولیه برای شروع پروژه و نیز نیاز به نظارت در سطح کلان یا جزء دانست
حال با توجه به اینکه در پروژه های غیر صنعتی با روش انجام طرح و ساخت دو نوع روش پرداخت فهرست بهایی و ساختار شکست کار کاربرد دارد لذا عمده چالش های مدیریت دعاوی در پروژه های غیر صنعتی با روش انجام طرح و ساخت در هر دو روش پرداخت را می توان ناشی از تغییرات در سرفصل های زیر بیان نمود:
1-    دعاوی ناشی از شرایط فیزیکی غیر قابل پیش بینی
2-    دعاوی ناشی از تغییر در محدوده کار ،  تغییر نقشه یا تغییر روش اجرا
3-    دعاوی ناشی از خاتمه پیمان