متمرکز بر پیشگیری دعاوی پروژه

پيشگيري از بروز دعاوي پروژه از طريق ارتقاي سطح برگزاري مناقصات (مهندس شهرام حلاج)

«شركت در مناقصه» و نيز «برگزار‌كردن مناقصه» نخستين نقشهايي است كه طرفين قرارداد آينده، در راه انعقاد و اجراي آن قرارداد مي‌پذيرند. اين اقدامات هريك از دو طرف قرارداد آينده، همان خشت اول رابطه‌ي قراردادي است كه سرنوشت رابطه‌ي آنان را تا ثريا تحت تأثير قرار‌مي‌دهد.
از منظر حرفه‌هايي كه هدفشان پيشگيري از دعاوي يا كاهش حجم و تعداد دعاوي است،  عنوان عام «مديريت دعاوي» نيز در وهله‌ي نخست يادآور معناي حرفه‌اي پيشگيري و كاهش دعاوي است، بنابراين در اين كارگاه در گام يا وهله‌ي نخست، در راه كاهش احتمال دعاوي از طريق روشهاي كمابيش قابل‌اعتماد و آزمايش‌شده تمرين و تلاش مي‌كنيم و در وهله‌ي دوم (يعني در صورت بروز كاستي، قصور يا تقصير احتمالي در آن گام نخست) به كاهش زيانهاي مستقيم و غير‌مستقيم بروز دعاوي مي‌كوشيم. زيرا در «مديريت پروژه‌»‌ي مورد حمايت و ترويج ما، «دعاوي» به‌منزله‌ي عارضه‌اي است كه عليرغم تمام تلاشهاي تيمهاي «مديريت پروژه» (براي پيشگيري از دعاوي) ممكن است به‌صورت كاملاً ناخواسته بروز‌كند.
از اين رو ضروري است تا در تمام مراحل «طراحي» سناريوي برگزاري مناقصه و نيز «تدوين» برنامه‌ي مناقصه و سپس «طراحي و تدوين» «اسناد مناقصه» و سرانجام «مديريت و پيشبرد» فرايند مناقصه از «تكنيكهاي» متنوع و مناسبي به فراخور موضوعات مختلف پيش رو كمك بگيريم.
به‌صورت ساده و كوتاه يا ژورناليستي مي‌توان گفت «استراتژي كاهش حداكثري دعاوي و زيانهاي ناشي از آنها، با شعار شدني نيست و نيازمند بستر‌سازي و زير‌ساختهاي مختلف و البته مرتبط فردي و سازماني و سرمايه‌گذاري براي دستيابي به دستاوردهاي اين استراتژي است». بنابراين در اين كارگاه مي‌كوشيم كه به بازآفريني مهارتها و تكنيكهايي بپردازيم كه اين «بسترسازي فردي و سازماني» را در «نخستين حلقه‌ي ارتباطي طرفين قرارداد» يعني در «فرايند برگزاري مناقصه» امكانپذير بسازد. در عمل، هم به مديريت و پيشگيري از دعاوي قراردادي  - از طريق ارتقاي سطح مناقصه‌گزاري و شركت‌در مناقصه-  مي‌پردازيم و هم به مديريت و نيز هدايت و كاهش آثار و زيانهاي آن دسته از دعاوي كه معمولاً در حين مناقصه‌گزاري يا شركت‌در مناقصه بروز‌مي‌كنند