متمرکز بر پیشگیری دعاوی پروژه

ارتباط موثر فرآيندهاي مديريت ريسك و مديريت دعاوي (مصطفی زمانی)

عموما ريسك هاي شناخته شده و ناشناخته، ريشه اصلي دعاوي محسوب مي شوند. موضوعات(Issue) نيز كه عموما ريشه در ريسكها دارند مي توانند در صورت شدت يافتن و مهار نشدن،‌ به عاملي براي اقامه دعاوي منتج گردند. از طرف ديگر، طرح و اقامه دعاوي، از فرايند مديريت تغييرات پروژه آغاز مي شود. هدف از برپايي كارگاه مذكور، كه با طرح يك پروژه مثالي و به صورت موردكاوي ارايه خواهد شد حصول به موارد ذيل مي باشد:
1.    تشريح روابط فرايندهاي "مديريت ريسك"، "مديريت موضوعات"، "مديريت تغييرات" و "مديريت دعاوي" پروژه و نحوه بهبود تعامل چهار فرايند فوق جهت افزايش احتمال تحقق اهداف پروژه
2.    تمركز بر فرآيند "مديريت ريسك" و كاركردهاي آن، بعنوان عامل ريشه اي بروز تغييرات و اقامه دعاوي پروژه و راهكارهاي برتر
3.    شناخت اثر اقامه احتمالي دعاوي بر چرخه عمر طرح سرمايه گذاري و نتايج اقتصادي آن، جهت درك بهتر اهميت ريسكهاي منتج به دعوي مهار آنها