کمی سازی دعاوی پروژه

کمی سازی هزینه ای دعاوی در پروژه های ساخت(مهندس مرتضی آمری نیا)

مفهوم کمّی سازی دعاوی (Claim Quantification) یکی از مباحث مهّم مطرح شده در الحاقیه ساخت استاندارد PMBOK ویرایش 2016 میباشدکه میتوان آنرا در دو بعد زمـانی و هزیـنه ای مـورد بررسی قرار داد و مشتمل بر انجام کلیّه اقداماتی است که در راستای سازماندهیِ شرايط انجام پروژه، به جهت تغییر در مدت قرارداد و یا جلوگیری از ضرر و زیان یا جبران خسارات وارده با هدف تثبیت حقّی که مورد انکار واقع شده است، انجام می پذیرد.
قطعاً نگاهی تک بعدی به روابط فنی و مالی تعریف شده در قراردادها بدون در نظر گرفتن مباحث حقوق پیمان، منتج به جبران انواع هزینه های تحمیلی در فرآیند مدیریت دعاوی پروژه ها نخواهد بود. گاهی اوقات فعالیّت های مورد "ادعا"، تأثیرات غیر مستقیم بر سایر فعالیّت ها و نواحی کاری داشته و هزینه ها را افزایش و یا دیگر فعالیّت ها را با تأخیر مواجه می نمایند. از اینرو پیامدهای غیر مستقیم نیز بایستی اندازه گیری و درجریان کمّی سازی دعاوی پروژه ها مورد استفاده قرارگیرند.
زمانی که قرارداد راه حلی برای تأثیرات غیر مستقیم موضوعات مورد ادعا و مدیریت آنها ارائه ننماید، توجیه این موارد برای شخصی که مورد "ادعا" واقع شده است، خصوصاً در حوزه های مالی، بدون ارائه مدارک مستند و مستدل، کاری بسیار دشوار است. از اینرو لازم است برای اثبات انواع هزینه های تحمیلی، با تدقیق در روابط قراردادی وآنالیز انواع هزینه های بالاسری (مستقیم و غیرمستقیم) بهمراه تلفیق این مباحث با تجارب مشابه و مجوّزهایی که به موجب قوانین حقوقی در روابط بین اشخاص مقرّر گردیده است، به کمّی سازی هزینه ای دعاوی پرداخته شود.
آنچه که در این کارگاه آموزشی به آن پرداخته خواهد شد، تشریح روشهای "کـمّی سازی هزینه ای دعاوی در پروژه های ساخت" با عنایت به مباحث اخیرالاشاره می باشد.