کمی سازی دعاوی پروژه

تاخیرات در پروژه و نحوه تنظیم و محاسبه لایحه تاخیرات (دکتر بهمن معین پور)

باتوجه به اینکه تنها ماده شرایط عمومی پیمان در خصوص رسیدگی به تاخیرات ،  ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان و بخشنامه شماره ۵۰۹۰ مورخ۰۲/۰۹/۱۳۶۰می باشد که هرکدام از آنها نیز به نوبه خود دارای نکاتی فراوان می باشد لذا تهیه و رسیدگی به پرونده تاخیرات یکی از بحث بر انگیز ترین موارد در طول عمر یک پروژه می باشد .
لذادر این فرصت بر آنیم نکاتی چند از روش های تهیه منطقی لایحه تاخیرات فنی توسط پیمانکار و روشهای بررسی و مواد قابل استفاده از شرایط عمومی پیمان توسط مهندسین مشاور و کارفرمایان را مورد بررسی قرار دهیم.


مسایل و مشکلاتی که موجب تاخیر در پروژه میشود:
۱- تاخیر در پرداخت توسط کارفرما
۲- تاخیر در ابلاغ نقشه ها
۳- مشکلات ناشی از وضعیت متغییر جوی در شهرهای سردسیر و مرطوب
۴- نوع قرارداد های مرسوم
۵- ورود کارفرما به حیطه های مشاور و پیکانکار
۶- عدم انتخاب پیمانکار مناسب با حجم کار به دلیل نوع و روش انجام مناقصه
۷- عدم وجود برآورد صحیح از کار در هنگام مناقصه
۸- ضعف اجرایی و برنامه ریزی پیمانکاران
برخی از تبعات تاخیرات غیر مجاز در پروژه ها:
۱- شمول ماده ۴و۵و۶و۷ ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان
۲- اعمال جریمه تاخیرات مطابق مفاد ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان
۳- محاسبه تعدیل با شاخص متوسط در دوره تاخیر غیر مجاز
۴- افزایش هزینه ها به دلیل افزایش اکیپهای اجرایی و افزایش شیفت کاری به دلیل فشار مشاور و کارفرما به پیمانکار جهت جبران تاخیرات
۵- عدم رضایت کارفرما و مشاور و در نتیجه عدم ابلاغ قراردادهای جدید به دلیل ضعف پیمانکار
 همچنین در فرصت بدست آمده به طرح و بررسی مواردی از قبیل
1.    زمان تهیه لایحه تاخیرات
2.    مستندات مورد نیاز در در پرونده تاخیرات
3.    خلاصه ادعاهای پیمانکار و مستندات بخش ادعاهای مالی
4.    مستندات بخش ادعاهای غیر مالی
5.    نحوه محاسبه میزان تاخیر
6.    نگاهی به یک نمونه محاسبات تاخیرات پروژه