کمی سازی دعاوی پروژه

ريشه يابي دلايل تاخيرات در بخش طراحي مهندسي پروژه هاي نيروگاهي و ارايه متدلوژي كمّي سازي لايحه تاخيرات (مهندس حامد غلامدوست)

شركت مهندسين مشاور "موننكو ايران" به عنوان بازوي مهندسي گروه مپنا، نقش به سزايي در ارائه خدمات مهندسي به اين گروه داشته است و با تجربه  ي طراحي و مشاوره بيش از 20 هزار مگاوات نيروگاه گازي، 30 هزار مگاوات نيروگاه سيكل تركيبي در داخل كشور(بيش از 65 نيروگاه)  و3500 مگاوات نيروگاه در خارج از كشور(بيش از 10 نيروگاه) به عنوان با تجربه ترين شركت مشاور مهندسي در ايران محسوب مي  گردد.
يكي از ريشه  هاي اصلي دعاوي بين مشاور(مهندس) و كارفرما؛ تطويل پروژه است كه باعث افزايش هزينه نيروي انساني، دوباره كاري و به تبع آن ايجاد هزينه و زيان قراردادي مي  گردد. به پشتوانه كسب تجارب ارزشمند در پروژه  هاي متعدد مهندسي،‌ در اين كارگاه؛ دلايل بروز تاخيرات در فاز طراحي مهندسي(Engineering) پروژه‌هاي نيروگاهي تحليل خواهد گرديد. حاصل تجربيات واقعي كمّي  سازي لايحه تاخيرات و نقش آن در حل و فصل اختلاف  ها (Settlement) با كارفرما و پرهيز از ورود به دعوي در اين پروژه  ها، مي  تواند براي شركت-هاي فعال در حوزه پروژه هاي بزرگ ساخت و ساز بخصوص در فاز مهندسي(E) قابل  استفاده و بكارگيري باشد. ريشه هاي بروز اختلاف بين مهندس و كارفرما در نتيجه  ي تطويل پروژه؛ با استناد به چارچوب گروه هاي فرآيندي  استاندارد PMBOK  در هر كدام از مراحل پروژه ارايه خواهد گرديد تا بتوان در زمان مناسب با انجام اقدامات پيشگيرانه؛ حتي الامكان از بروز اختلاف ناخواسته جلوگيري نمود.
اين عوامل كليدي عبارتند از:
1-    عدم پيش بيني زمان متناسب با حجم كار طراحي در زمان  بندي كلانEPC پروژه(حوزه فرايندي Planning و حوزه دانشي Time)
2-    ابلاغ قرارداد و شروع به كار در زماني كه مشخصات فني نيروگاه نهايي نشده است. (حوزه فرايندي Executing و حوزه دانشي Scope)
3-    مشابهت سازي پروژه هاي جديد با پروژه هاي پيشين (در ابتداي كار و جهت تسريع در پروژه)  كه منجر به تغييرات زياد در ادامه پروژه و در نهايت بروز تاخير و ادعا مي گردد. (حوزه فرايندي Planning و حوزه دانشي Scope)
4-    تغييردراسترات‍ژي تعريف، تفكيك و اجراي بسته  هاي كاري پروژه (حوزه فرايندي Planning و حوزه دانشي Integration)
5-    فشار كارفرما جهت كاهش هزينه هاي پيمانكاران اجرايي(حوزه فرايندي Executing و حوزه دانشي Cost)
6-    بوروكراسي پيچيده واحدهاي سازماني كارفرمايي و نظارت براي تاييد مدارك مهندسي(حوزه فرايندي Executing و حوزه دانشي Communication)
7-    تامين نشدن نقدينگي پروژه و رعايت نشدن تعهدات پرداختي بر اساس قرارداد (حوزه فرايندي Executing و حوزه دانشي Cost) 
موننكو ايران، با توجه به اهميت و الزام به مشخص شدن سهم كارفرما و مشاور(مهندس) در تاخيرات زماني، تطويل پروژه، مجاز و غير مجاز شدن تاخيرات بر اساس شرايط عمومي قرارداد و پس از آن موازنه زمان-پول بر اساس سهم قصور طرفين و توافق بر جنبه  هاي مالي و اختتام قرارداد؛ هر يك از عوامل فوق الذكر را با ابزار و تكنيك  هاي مرتبط تحليل نموده و نهايتاً يك متدلوژي يكپارچه   را ارايه مي  نمايد كه مي  تواند به عنوان يك الگو براي ساير شركت  ها در پروژه  هاي مهندسي مورد بهره برداري قرار گيرد.