سخنرانان

مهندس مزدک عبایی

مهندس مزدک عبایی

عنوان کارگاه:

روش های حل و فصل اختلاف های قراردادی (با تمرکز بر مذاکره، میانجگیری و داوری

خلاصه موضوع:
موضوعاتی نظیر مستندسازی دعاوی، طرح آنها و دفاع از آنها موضوعاتی هستند که در مدیریت دعاوی بیشتر مورد توجه مهندسان (به ویژه در پروژه‌های زیر بنایی) است. تمرکز بر این جنبه‌ها و در مواردی نادیده گرفتن روش‌های حل اختلاف و آثار آنها با زمان و مدت حل اختلاف باعث می‌شود که طرح دعاوی پیامدهای جدی برای طرفین در پی‌داشته باشد.
در این کارگاه آموزشی روش های حل و فصل اختلاف های قراردادی با تمرکز بر روش های مذاکره، میانجیگری و داوری تشریح می شوند؛ همچنین  ضمن مرور ظرفیت‌های قانونی و قراردادی، اصول حاکم بر روش های میانجیگری و داوری تبیین خواهد شد