بهمن 30, 1396

مشاهده دوره
بهمن 30, 1396

مشاهده دوره
اردیبهشت 17, 1397
تخفیف دوره های مدیریت پروژه آریانا

تخفیف ثبت نام
خرداد 19, 1397

مشاهده دوره
خرداد 19, 1397
مدیریت ادعا و اصول CLAIM و حل فصل اختلافات

مشاهده دوره
مرداد 3, 1397

مشاهده دوره
مرداد 15, 1397
برنامه ریزی و کنترل پروژه اکسل

مشاهده دوره